Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Civic Energy for the Green Agenda

Green Action Space (GAS)

Amidst Kosovo’s dynamic development landscape lies an intricate balance of aspirations. On one side, the nation boasts untapped mineral wealth, notably coal, as a potential cornerstone for development of the energy sector. On the other hand, Kosovo is resolute in its pursuit of integrating with the European Union and embracing the transformative power of the green agenda. These aspirations, seemingly at odds, create a unique challenge—a juncture where the exploration of mineral potential confronts the imperative of decarbonization.

The Green Action Space (GAS) emerges as a strategic bridge, a harbour where the tension between these conflicting interests finds resolution.

This space, defined by its four pivotal pillars—Green Education, Advocacy, Research, and Green Economy—embodies the collective journey of finding common ground.

Arkiv

Vendimmarrja e grave në sektorin publik dhe privat në Kosovë

Më shumë

DIGITAL CAPACITIES IN MANUFACTURING SECTOR IN KOSOVO

Më shumë

Kush vendos çfarë në ekonomitë familjare në zonat rurale në Kosovë?

Më shumë

Employment and Labour Market Analysis

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

INDEKSI I KONKURRUESHMËRISË SË KOMUNAVE

Më shumë

Gratë në tregun e punës

Më shumë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX)

Më shumë

PËRBALLJA ME COVID-19

Më shumë

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave 2020

Më shumë

BASHKËJETESA ME COVID-19: TRI SHTYLLA TË RIMËKËMBJES

Më shumë

SKENARËT LIDHUR ME COVID-19 DHE RIMËKËMBJA SHËNDETËSORE E EKONOMIKE

Më shumë

Pakoja Fiskale Emergjente

Më shumë

Shkarko Raportin

Ekipi Ynë