Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Disa çështje kyçe të ndërtimit dhe të zbatimit të politikës fiskale në Kosovë

  • me: 14 Feb 2001

Projekti ka për qëllim që të përmirësojë politikat ekonomike dhe rrethinën e biznesit në Kosovë, (i) përmes rritjes së pjesëmarrjes së faktorit lokal në hartimin e politikave ekonomike dhe (ii) inkuadrimin e...

Shkarko

Ekipi Ynë