Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Raportet kërkimore

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave

  • me: 11 May 2018

Qëllimi i studimit të Indeksit të Konkurrueshmërisë së Komunave të Kosovës (IKK) është matja e konkurrueshmërisë së qeverisjes komunale në krijimin e një mjedisi të favorshëm afarist në nivel lokal. Kjo...

Shkarko

Tjera

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko
  • me: 09 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko
  • me: 01 Nov 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko
  • me: 06 Sep 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko
  • me: 19 May 2017

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko
  • me: 31 Oct 2016

Ekipi Ynë