Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Identifikimi i Politikave të Qeverisjes së Hapur në Evropën Juglindore

Transparencë

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES & KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Shkarko

Ekipi Ynë