Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Përmirësimi i përfshirjes së komunitetit serb në aktivitetet ekonomike në Kosovë

Ky raport ofron analizë dhe vlerësim të situatës momentale dhe perspektivës së komunitetit të biznesit të serbëve të Kosovës. Ky raport tregon se niveli i pjesëmarrjes së komunitetit serb në jetën ekonomike...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

Ekipi Ynë