Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Privatizimi i ndërmarrjeve publike në Kosovë

Dilema dhe ngecje në rrugën e shpejtë

Ky raport hulumtues ka për qëllim që të (a) përmirësoj informimin e vendimmarrësve politikë dhe palëve tjera të interesuara lidhur me situatën e tanishme në NP-të, lidhur me nevojën e privatizimit të tyre duke...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: FES

Shkarko

Ekipi Ynë