Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Kujdes faturën!

Shteti dhe buxheti

Ky dokument i politikave fokusohet në çështjen e qëndrueshmërisë buxhetore dhe ndërlidhjen e saj me projektet e mëdha siç janë privatizimi i Postës dhe Teleko¬munikacionit të Kosovës (PTK) dhe ndërtimin e...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: BTD & NLB

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS & FES

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

Ekipi Ynë