Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Mundësitë për bashkëpunim ndër-komunal

Menaxhimi i mbeturinave në 16 Komuna

Ky raport është hartuar për të analizuar situatën aktuale lidhur me menaxhimin e mbeturinave në 16 komuna të Kosovës dhe për të propozuar mundësi për bashkëpunim ndër komunal. Objektivi kryesor i këtij raporti...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID & CDF

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: CIPE

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Bashkimi Evropian

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

Ekipi Ynë