Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest

Publikimet

Indeksi i Konkurrueshmërisë së Komunave

Qëllimi i studimit të Indeksit të Konkurrueshmërisë së Komunave të Kosovës (IKK) është matja e konkurrueshmërisë së qeverisjes komunale në krijimin e një mjedisi të favorshëm afarist në nivel lokal. Kjo...

Shkarko

Shkarko Raportin

publikuar nga: USAID

financuar nga: USAID

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID GIZ ATRC

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: KFOS

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: USAID ATRC

Shkarko

publikuar nga: Instituti Riinvest

financuar nga: Instituti Riinvest

Shkarko

Ekipi Ynë